• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a životné prostredie

Spoločnosť Mondi sa veľkou mierou podieľa na bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia. Program SHE (bezpečnosť, zdravie a životné prostredie) je pevnou súčasťou vo všetkých spoločnostiach Mondi. V súvislosti s bezpečnosťou práce sa program SHE zameriava na znižovanie rizík spojených s každou činnosťou s cieľom plne zabrániť pracovným úrazom.

Naši ľudia a úsilie, ktoré vynakladajú vo svojej práci, nám umožňujú dosahovať naše ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Preto je životne dôležité, aby sme s nimi efektívne komunikovali každý deň a uistili sa, či za všetkých okolností chránime ich zdravie a bezpečnosť.

Bezpečnosť práce

Našim cieľom je zabezpečiť, aby všetci naši zamestnanci a kontraktori mali potrebné povedomie o bezpečnosti práce a aby boli preškolení na to, aby rozpoznali riziká a nebezpečné správanie a vyvarovali sa im. Monitorujeme výkon v oblasti bezpečnosti práce v celej Skupine Mondi pomocou celkového počtu nahlásených prípadov (Total Recordable Case Rate = TRCR) (za 200 000 odpracovaných hodín), vrátane smrteľných úrazov, práceneschopnosti v dôsledku úrazu, preradenia na inú prácu, prípadov liečení a chorôb z povolania.

Deň zmeny - „Making a Difference Day“

Každoročne v júni venujeme celý jeden deň tomu, aby sme pomohli jednotlivcom a tímom pochopiť ako môžeme spoločne dosiahnuť náš cieľ nulovej úrazovosti. Deň zmeny je zameraný na to, čo môže každý deň, každý z nás urobiť inak, aby prispel ku zlepšeniu našej bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia, a to tým, že sa zapoja všetci, všade, každý deň.

© 2018 by Mondi